Navigatie

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Definities
1.1 Onder ‘Delicious Domain’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak met KVK-nummer 55744222, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.deliciousdomainshop.com een bestelling plaatst.
________________________________________
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webwinkel www.deliciousdomainshop.com
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Delicious Domain behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen.
________________________________________
Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Delicious Domain komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Delicious Domain gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
________________________________________
Artikel 4 Persoonsgegevens
4.1 Delicious Domain acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen worden gebruikt voor de hier opgesomde doeleinden:
- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- Indien door de klant toegestaan, informatie te verstrekken over aanbiedingen, acties en het versturen van een nieuwsbrief
________________________________________
Artikel 5 Aanbod
5.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen en mededelingen verstrekt door Delicious Domain met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Delicious Domain garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artikel verkeert. Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de gegevens op de site, dan dient hierover binnen 7 dagen contact te worden opgenomen met celeste.elysee.asmus@gmail.com. Indien uw klacht gegrond is zal Delicious Domain passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.2 Delicious Domain kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
________________________________________
Artikel 6 Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door Delicious Domain vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld.
6.2 Delicious Domain behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5 Bestellingen via de webwinkel kunnen op de volgende manieren worden betaald:
- Directe betaling via iDEAL
- Directe betaling via Paypal
- Directe betaling via Bancontact
- Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekeningnummer 122770390 ten name van Delicious Domain te Rotterdam, onder vermelding van het factuurnummer.

Binnen een termijn van maximaal 5 dagen moet het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Delicious Domain zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Delicious Domain.
________________________________________
Artikel 7 Verzendkosten
7.1 De verzendkosten bij Delicious Domain zijn voorlopig vastgesteld op € 5,95 binnen Nederland voor alle bestellingen.
7.2 De verzendkosten voor buitenlandse bestellingen worden per order berekend en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten en tarieven van PostNL.

7.3 De klant kan, indien gewenst, een bestelling verzekerd laten verzenden.
7.4 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
________________________________________
Artikel 8 Levering
8.1 Delicious Domain levert in heel Nederland en maakt daarbij gebruik van de diensten van PostNL.
8.2 De levering van de producten wordt in de meeste gevallen direct in gang gezet nadat Delicious Domain de betaling van het bestelde product heeft ontvangen, met uitzondering van zaterdag, zondag, en feestdagen of tijdens vakantie. Binnen Nederland levert Delicious Domain de bestelde producten in principe binnen maximaal 5 werkdagen na betaling op het opgegeven afleveradres af, tenzij anders is aangegeven. De vermeldde levertijden zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van Delicious Domain.
8.3Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.4 Delicious Domain is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Delicious Domain bekostigd.
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
________________________________________
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Delicious Domain zijn voor rekening van de klant.
________________________________________
Artikel 10 Retour
10.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met Delicious Domain. Volgens de wet “koop op afstand” heeft hij/zij een bedenktijd van zeven werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met Delicious Domain, dien het artikel binnen 4 dagen retour te zijn bij Delicious Domain, verzendkosten van de retourzending zijn voor de rekening van de klant.
10.2 Het aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van Delicious Domain teruggestort op de door de klant opgegeven rekening.
10.3 Delicious Domain behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.
________________________________________
Artikel 11 Overmacht
11.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van overmacht, een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, dan zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
11.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
________________________________________
Artikel 12 Geschillen
12.1 Op bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Definities
1.1 Onder ‘Delicious Domain’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak met KVK-nummer 55744222, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.deliciousdomainshop.com een bestelling plaatst.
________________________________________
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webwinkel www.deliciousdomainshop.com
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Delicious Domain behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen.
________________________________________
Artikel 3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Delicious Domain komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Delicious Domain gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
________________________________________
Artikel 4 Persoonsgegevens
4.1 Delicious Domain acht het van groot belang om de door de koper verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt en alleen worden gebruikt voor de hier opgesomde doeleinden:
- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- Indien door de klant toegestaan, informatie te verstrekken over aanbiedingen, acties en het versturen van een nieuwsbrief
________________________________________
Artikel 5 Aanbod
5.1 Informatie, foto’s, afbeeldingen en mededelingen verstrekt door Delicious Domain met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Delicious Domain garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artikel verkeert. Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de gegevens op de site, dan dient hierover binnen 7 dagen contact te worden opgenomen met celeste.elysee.asmus@gmail.com. Indien uw klacht gegrond is zal Delicious Domain passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.2 Delicious Domain kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
________________________________________
Artikel 6 Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door Delicious Domain vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld.
6.2 Delicious Domain behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
6.5 Bestellingen via de webwinkel kunnen op de volgende manieren worden betaald:
- Directe betaling via iDEAL
- Directe betaling via Paypal
- Directe betaling via Bancontact
- Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekeningnummer 122770390 ten name van Delicious Domain te Rotterdam, onder vermelding van het factuurnummer.

Binnen een termijn van maximaal 5 dagen moet het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Delicious Domain zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Delicious Domain.
________________________________________
Artikel 7 Verzendkosten
7.1 De verzendkosten bij Delicious Domain zijn voorlopig vastgesteld op € 5,95 binnen Nederland voor alle bestellingen.
7.2 De verzendkosten voor buitenlandse bestellingen worden per order berekend en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten en tarieven van PostNL.

7.3 De klant kan, indien gewenst, een bestelling verzekerd laten verzenden.
7.4 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.
________________________________________
Artikel 8 Levering
8.1 Delicious Domain levert in heel Nederland en maakt daarbij gebruik van de diensten van PostNL.
8.2 De levering van de producten wordt in de meeste gevallen direct in gang gezet nadat Delicious Domain de betaling van het bestelde product heeft ontvangen, met uitzondering van zaterdag, zondag, en feestdagen of tijdens vakantie. Binnen Nederland levert Delicious Domain de bestelde producten in principe binnen maximaal 5 werkdagen na betaling op het opgegeven afleveradres af, tenzij anders is aangegeven. De vermeldde levertijden zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van Delicious Domain.
8.3Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.4 Delicious Domain is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Delicious Domain bekostigd.
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
________________________________________
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Delicious Domain zijn voor rekening van de klant.
________________________________________
Artikel 10 Retour
10.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met Delicious Domain. Volgens de wet “koop op afstand” heeft hij/zij een bedenktijd van zeven werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met Delicious Domain, dien het artikel binnen 4 dagen retour te zijn bij Delicious Domain, verzendkosten van de retourzending zijn voor de rekening van de klant.
10.2 Het aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van Delicious Domain teruggestort op de door de klant opgegeven rekening.
10.3 Delicious Domain behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.
________________________________________
Artikel 11 Overmacht
11.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van overmacht, een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, dan zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
11.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
________________________________________
Artikel 12 Geschillen
12.1 Op bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2017 delicious domain | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.